ZŠ Kamenický Šenov

Škola pro všechny

Přípravná třída
Matematický klokan
je mezinárodní soutěž, která probíhá pravidelně na jaře, letos vyšla na 17. března. Žáci soutěžili v několika věkových kategoriích. Na naší škole se do soutěže zapojilo celkem 138 žáků. Nejlépe si vedli v kategorii Cvrček (2. a 3. třídy) Antonín Hořejší, Ondřej Hložný, Tea Králíčková, Antonín Štěpánek a Matyáš Krejčí. V kategorii Klokánek (4. a 5. třídy) to byli: Štěpán Takáč, Ruslan Biletskyi, Adam Janele a Lucie Hájovská. V kategorii Benjamín (6. a 7. ročníky) si nejlépe vedli Kříž Antonín, Matěj Mach, Jakoubek Adam a Terezie Petrusová. V kategorii Kadet (8. a 9. třídy) nejvíce bodů nasbírali David Jelínek a Patrik Soukup. Všem vítězům gratulujeme a ostatní chválíme, že se matematiky nebojí a pustili se do řešení zajímavých úloh.
Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich nejbližší
V úterý jsme na naší škole přivítali předškoláky s jejich nejbližšími, aby si mohli prohlédnout školu, do které se půjdou už brzy zapsat do 1. třídy. Všichni si mohli školou projít, prohlédnout si vybavení běžných tříd, nahlédnout do odborných učeben. Prozkoumat mohli i keramickou dílnu. V kuchyňce pro ně připravili žáci 1. stupně malé občerstvení. Od 16. hodin proběhlo setkání s vedením školy a pracovnicí Pedagogicko-psychologické poradny z České Lípy. Rodiče se dozvěděli, co je to školní zralost a jak u svých dětí rozvíjet potřebné dovednosti nezbytné pro vstup do školy. Také měli příležitost ptát na vše, co je zajímalo. Vše probíhalo v příjemné atmosféře. Těšíme se na Vás u zápisu!
Dopravní soutěž
Ve středu 3. května proběhlo na dopravním hřišti v České Lípě oblastní kolo Dopravní soutěže. Naši školu reprezentovali žáci z 1. i 2. stupně. Soutěžili ve čtyřech disciplínách - v jízdě zručnosti, v jízdě podle dopravních předpisů, z testů dopravní výchovy a první pomoci. Starší žáci obsadili 3. místo, mladší žáci 5. místo. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Výuka v Plšíkově učebně
Plšíkova učebna v Krásné Lípě je místo, kde se děti seznámí s různými druhy zvířat, která žijí v oblasti Českého Švýcarska. Návštěva nás opravdu nadchla. V příjemném prostředí jsme si zahráli spoustu her a dověděli jsme se samé zajímavé informace. Už víme, co je mravkolev, echolokace, jak se stát úspěšnými pozorovateli přírody či jak se zachovat, pokud najdeme zraněné zvíře. Děkujeme 💗 , třída 3.B
Veselé zoubky
„Veselé zoubky“ je preventivní program, který byl tentokrát připraven pro děti z přípravky, 1. a 2. tříd. Program vedla dentální hygienistka Bc. Kristina Bergmanová. Zábavnou formou ukázala dětem správné postupy čištění zoubků, společně vybírali vhodné kartáčky na zuby a zubní pasty a děti sestavily jídelníček zdravých potravin, které našim zubům neškodí. Celá akce byla nejen poučná, ale i zábavná. Moc děkujeme!

Vnitřní řád školní jídelny   

 Tento řád je zpracován podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování

a vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování.

 

1. Provozní doba školní jídelny         Školní kuchyně             6:00 - 14:30
    Kancelář vedoucí stravování     6:00 - 14:30
           

 

2. Výdej obědů        Důchodci   11:15 - 11:30
    Cizí strávníci   11:15 - 11:40
    Zaměstnanci ZŠ          11:30 - 11:40
    Školní družina   11:40 - 12:00
    Žáci školy dle rozvrhu   11:15 - 14:00
    Konec výdeje   14:00

 

 1. Práva strávníků 

Strávník má právo na stravu v hodnotě finančního normativu jeho věkové skupiny, pracovního zařazení viz. Vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování.       

Žák má právo vyjadřovat se prostřednictvím svých třídních učitelů nebo zákonných zástupců ke kvalitě stravy. Třídní učitel či zákonný zástupce projedná své připomínky s vedoucí školní jídelny.

V případě nespotřebované normy jídla, může strávník požádat o přídavek za podmínky, že snědl nejen hlavní jídlo, ale též polévku

 

 1. Povinnosti strávníků 

Každý strávník se musí přihlásit u vedoucí stravování a za zálohu 120 Kč si zakoupí čip, který platí po celou dobu školní docházky. Případná ztráta se musí okamžitě nahlásit vedoucí stravování, která čip zablokuje a tím zamezí jeho zneužití. Strávník si potom zajistí nový čip.

Končení stravování – odhlášení – po dohodě s rodiči. Zároveň mu bude vrácen příp. přeplatek stravného, pokud platba probíhala v hotovosti.

Platba se provádí z běžných účtů, poštovní poukázkou, fakturou nebo v hotovosti na sekretariátě školy (úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do posledního dne v předchozím měsíci).

Při platbě z bankovních účtů si strávníci sami zadají "Trvalý příkaz k úhradě" na předepsanou zálohu ve svém bankovním ústavu (úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do posledního dne v předchozím měsíci). Jestliže jim banka platbu neprovede, oznámí tuto skutečnost vedoucí stravování zaplatí obědy v hotovosti. Přeplatky pak budou na požádání zasílány na účty v lednu a červenci (487 767 330, 487 764 746).

Obědy se odhlašují i přihlašují na terminále do 17:00 na další den, příp. telefonicky na č. 487 767 746 do 7.00 toho dne.

Strávník je povinen uhradit i neodebraný oběd, pokud ho předem neodhlásil

Obědy nelze odhlašovat zpětně. Strávníkovi, který si obědy neodhlásí, propadají bez náhrady. Podle § 119 ŠZ - strávníci, kteří se nezúčastní vyučování(nemoc, prázdniny, ředitelské volno...), nemá nárok na dotovaný oběd - a to ani děti, které v té době navštěvují školní družinu. Toto platí též pro zaměstnance školy.

Při onemocnění strávníka, kdy oběd již nelze odhlásit,  má rodič právo si oběd vyzvednout do vlastní čisté nádoby, ale jen v 1.den. Po všechny další dny nepřítomnosti je strávník povinen odhlásit obědy, v opačném případě uhradí plnou cenu oběda, a i při zpětném zjištění.

 

5. Ceny obědů         Strávníci 7 - 10 let   29 Kč
    Strávníci 11 - 14 let   31 Kč
    Strávníci 15 - 18 let   34 Kč
    Cizí strávníci        73 Kč
    Zaměstnanci   23 Kč
         
    Školka 2 - 6 let   44 Kč
    Školka 7 let   47 Kč

Strávníci jsou zařazeny do věkových kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném šk.roce.

 

 1. Do školní jídelny je povolen vstup pouze strávníkům. Cizím osobám je vstup do jídelny zakázán.

 

 1. Strávníci vstupují do jídelny s čipem. V případě ztráty čipu se u výdeje hlásí jménem. Tašky a svrchní oblečení si žáci ponechávají v šatně.

 

 1. V jídelně zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Umyvadla k umytí rukou před i po jídle jsou umístěna v umývárně v chodbě před jídelnou.

 

 1. Strávníci jsou povinni dodržovat platné předpis o BOZP, PO a CO a svým chováním předcházet příp. úrazům. Poučení a proškolení se provádí ve spolupráci se školou.

 

 1. Jídlo je vydáno po přiložení čipu ke čtečce, která zvukově i světelně signalizuje velikost  porce a druh objednaného jídla. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu vsedě.
 2. Použité nádobí odnesou strávníci k určenému okénku, použitý příbor a podnos ukládají na určené místo. Je zakázáno vynášet z jídelny nádobí a příbory!

 

 1. Vychovatelky ŠD konají dohled u svého oddělení.

 

 1. Dojde-lik úrazu strávníka, např. opaření, ohlásí dohlížející zaměstnanec úraz vedoucí  školní jídelny, která zajistí první pomoc a provede zápis do knihy úrazů. Jde-li o úraz vyžadující registraci, dohodne se vedoucí školní jídelny s ředitelem školy o sepsání „Záznamu o školním úrazu“.

 

 1. V případě opakovaného porušování pravidel slušného chování ve ŠJ či v případě opakovaného porušení platební povinnosti bude strávník ze stravování vyloučen.

 

 1. Ztráta věcí uložených v šatně je řešena ředitelem ZŠ.

 

 1. V době hlavních i vedlejších prázdnin,státních svátků, ředitelského volna, chřipkových  epidemií mají všichni strávníci automaticky odhlášené obědy.

 

 1. Žádáme strávníky, aby veškeré připomínky a dotazy vznášeli k vedoucí stravování či řediteli školy.

 

        

Tento vnitřní řád nabývá platnosti dnem vyhlášení, tj. 01. 01. 2023

 

Lenka Slavíčková                                                                              Mgr. Tomáš Vlček
vedoucí školní jídelny   ředitel školy

 

 

  Mgr. Tomáš Vlček

  ředitel školy

  777/ 255 712

  vlcek@zsks.cz

   
 

  Základní škola a mateřská škola

  Kamenický Šenov, náměstí

  Míru 616, příspěvková org.

  náměstí Míru 616

  Kamenický Šenov

  471 14

   
 

 ID:     hvnma6z

 IČO:  498 64 653

   
 

  487 767 330   Sekretariát

  487 767 746   Školní jídelna

  487 868 966   Školka n. M.

  604 741 448   Zástupce řed.

   
 

  č.u. pro stravování:

  2400727742 / 2010 

  Je třeba zadat variabilní

  symbol dítěte.

   
 

   č.u. pro provozné:        

   163257505 / 2010    

   

   variabilní symbol:

      909 - školky

    8888 - kroužky

    9999 - školní družina

 

Rozpočet školy

Střednědobý výhled

ONLINE KALENDÁŘ 

Základní škola Kamenický Šenov
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov, 471 14
IČO: 498 646 53
ID: hvnma6z
Zástupce řed.    604 / 741 448       
Jídelna   488 / 881 624
MŠ Pískovec   487 / 767 465
MŠ Mistrovická   487 / 767 400
MŠ nám. Míru   487 / 868 966 
Úřední hodiny školy  
Po   13:00 - 15:00  
 St   13:00  - 15:00  
Zřizovatelem školy je  
Město Kamenický Šenov