Domů 9 Základní škola 9 Pro budoucí prvňáčky

Pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče, vítáme Vás na stránce věnované rodičům budoucích prvňáčků.

Školský zákon ve svém § 36 odst. 4 stanoví povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.  Zapsány znovu musí být i děti, kterým byl  při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky.

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2024/25 proběhne na naší škole v pátek 18. dubna 2024 od 14.30 – 18.00. Pokud se ze závažných důvodů nemůžete se svým dítětem k zápisu dostavit v řádném termínu, je nutné se domluvit na náhradním termínu.

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny dvě první třídy s maximálním počtem 50 dětí.

Žákovi je určena spádová škola podle adresy trvalého bydliště. V souladu se zásadou svobodné volby lze přihlásit žáka i na jinou než spádovou školu. Spádové oblasti

Pořadí přijímaných dětí je stanoveno podle těchto kritérií:

  1. Dítě má trvalé bydliště ve spádové oblasti
  2. Dítě nemá trvalé bydliště ve spádové oblasti, školu však navštěvuje jeho sourozenec
  3. Dítě nemá trvalé bydliště ve spádové oblasti, navštěvovalo ale přípravnou třídu v naší škole
  4. Dítě nemá trvalé bydliště ve spádové oblasti

 

Jaké doklady musíte mít s sebou:

  1. Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (zákonní zástupci zastupují dítě ve  shodě)
  2. Rodný list dítěte
  3. Občanský průkaz zákonného zástupce
  4. V případě cizinců kopii dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR včetně adresy.

V době zápisu mohou zákonní zástupci požádat o odklad povinné školní docházky. K žádosti je potřeba doložit dvě přílohy, a to posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (ty lze přinést dodatečně).

Dětem, kterým bude povolen odklad školní docházky doporučujeme plnit povinnou předškolní docházku v přípravné třídě, mají přednostní právo přijetí.

Formuláře ke stažení 

Motto našeho školního vzdělávacího programu zní: „Škola pro všechny“.

Náš pedagogický tým pomáhá vašim dětem rozvíjet nejen klíčové znalosti a dovednosti, ale také objevovat a rozvíjet jejich nadání. Žáky vedeme ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji harmonické osobnosti. Absolvent naší školy by měl být zdravě sebevědomý člověk, který umí přemýšlet a jenž své nabyté vědomosti a dovednosti uplatní ve všech oblastech svého dalšího života. Základem úspěchu dítěte ve škole je úzká spolupráce rodiny a školy, založená na otevřené komunikaci, vzájemném respektu a důvěře.

Děkujeme, že jste si vybrali naši školu! Těšíme se na spolupráci!

7. března Vás zveme na informační schůzku  

(Preferujeme účast bez dětí)

20. března zveme všechny předškoláky a jejich rodiče na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Zajímavé odkazy:

Pedagogicko-psychologická poradna

Brožura_ školní zralost (2)

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 11. 1. 2024
Iv. Kurdzielová, ZŘŠ pro 1. st. – kurdzielova@zsks.cz