Domů 9 Základní škola 9 Povinné informace

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org.

2. Důvod a způsob založení

Základní a mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle §3 zákona č. 561/2004 Sb. Ve znění
pozdějších úprav. Může nabízet vzdělávání na I. a II. stupni, stravování dle § 119 a zájmové
vzdělávání ve školní družině dle § 119. Škola zřizuje přípravnou třídu dle § 47 odst. 1 a § 48
zákona č. 561/2004. na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje.
Naše škola pracuje jako úplná základní škola s 1. až 9. ročníkem, mateřskou školou, školní
družinou a školní jídelnou. Zaujímáme postavení samostatného právního subjektu
(příspěvková organizace) zřízeného Městem Kamenický Šenov k 29. 10. 2002. V souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění naše škola poskytuje žákům splnění povinné školní
docházky a získání základního vzdělání. Naši školu naleznete v centru Kamenického Šenova.

Zřizovatel

Město Kamenický Šenov
Osvobození 470
471 14 Kamenický Šenov

IČO: 00260622

T: 487 712 011

E: podatelna@kamenicky-senov.cz

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org.
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov
471 14

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org.
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov
471 14

4.3. Úřední hodiny

pondělí: 8:00 – 10:00
středa: 8:00 – 10:00

4.4. Telefonní čísla

Základní škola: +420 487 767 330
Mateřská škola Pískovec: +420 487 767 465
Mateřská škola Mistrovická: +420 487 767 400
Mateřská škola náměstí Míru: +420 487 868 966

4.5 Adresa internetové stránky

https://zsks.cz

4.6 Emailová adresa školy

skola@zsks.cz

4.7. ID datové schránky

z6jmcyc

5. Případné platby lze poukázat na účet:

Škola
 163257505 / 2010
pro každou platbu je potřeba přiřadit správný variabilní symbol a do zprávy napsat příjmení a jméno dítěte + třída
 
Jídelna:
Bankovní spojení pro platby za stravování
č. ú.: 24 00 72 77 42/2010
variabilní symbol dle přihlášky
 
Družina:
Bankovní spojení při platbě za družinu
č. ú.: 163 257 505/2010
variabilní symbol: 9999
Do poznámky: jméno dítěte
 
Školky:
Provoz:
č. ú.: 163 257 505/2010
variabilní symbol: 909, 618, 616
MŠ Pískovec – 909, MŠ Mistrovická – 618, MŠ nám. Míru – 616
do poznámky: jméno dítěte
Stravné:
č. ú.: 24 00 72 77 42/2010
variabilní symbol: dle přihlášky
 

6. IČ

498 646 53

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Na webu školy v sekci Úřední deska

Na webu školy v sekci Dokumenty

8.2. Rozpočet

Na webu školy v sekci Dokumenty

Příprava rozpočtu tabulka 2024

Příprava rozpočtu na 2024

8.3 Formuláře

Formuláře ZŠ

Formuláře MŠ

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Místo a způsob k získání informací:

 • ústní podání v kanceláři školy;
 • telefonicky na telefonu – 487 767 330;
 • písemně
  náměstí Míru 616
  Kamenický Šenov
  471 14;
 • elektronicky na adresu skola@zsks.cz.

Žádost lze formulovat volně a doručit s uvedením údajů:

 • identifikace žadatele,
 • předmět žádosti,
 • způsob vyzvednutí informace,
 • datum,
 • podpis.

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím říká o lhůtách a termínech

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odst. l) – 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odst. 5, písm. b) – 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odst.5, písm. c) – 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli – § 14 odst. 5, písm. d) – 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů – § 14 odst. 7) – 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání – § 16 odst. 3) – 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele – § 14 odst. 5, písm. a) – 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací – § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí – § 16 odst. 1) – 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) – od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  • jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  • jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  • ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  • by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  • probíhajícím trestním řízení,
  • rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  • plnění úkolů zpravodajských služeb
  • přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  • činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“) , je-li v držení
  • provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  • škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  • knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  • Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  • kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů

vše ve znění pozdějších zákonů

Vyhláška č. 48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb.Vyhláška o školním stravování

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://www.zakonyprolidi.cz/

12. Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org., a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné zprávy

14. Úhrady za poskytování informací

14.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

15. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org. žádné licenční smlouvy neposkytuje.

16.2. Výhradní licence

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org. žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2022/23

Výroční zpráva 2021/22

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org.

2. Důvod a způsob založení

Základní a mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle §3 zákona č. 561/2004 Sb. Ve znění
pozdějších úprav. Může nabízet vzdělávání na I. a II. stupni, stravování dle § 119 a zájmové
vzdělávání ve školní družině dle § 119. Škola zřizuje přípravnou třídu dle § 47 odst. 1 a § 48
zákona č. 561/2004. na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje.
Naše škola pracuje jako úplná základní škola s 1. až 9. ročníkem, mateřskou školou, školní
družinou a školní jídelnou. Zaujímáme postavení samostatného právního subjektu
(příspěvková organizace) zřízeného Městem Kamenický Šenov k 29. 10. 2002. V souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění naše škola poskytuje žákům splnění povinné školní
docházky a získání základního vzdělání. Naši školu naleznete v centru Kamenického Šenova.

Zřizovatel

Město Kamenický Šenov
Osvobození 470
471 14 Kamenický Šenov

IČO: 00260622

T: 487 712 011

E: podatelna@kamenicky-senov.cz

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org.
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov
471 14

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org.
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov
471 14

4.3. Úřední hodiny

pondělí: 8:00 – 10:00
středa: 8:00 – 10:00

4.4. Telefonní čísla

Základní škola: +420 487 767 330
Mateřská škola Pískovec: +420 487 767 465
Mateřská škola Mistrovická: +420 487 767 400
Mateřská škola náměstí Míru: +420 487 868 966

4.5 Adresa internetové stránky

https://zsks.cz

4.6 Emailová adresa školy

skola@zsks.cz

4.7. ID datové schránky

z6jmcyc

5. Případné platby lze poukázat na účet:

Škola
 163257505 / 2010
pro každou platbu je potřeba přiřadit správný variabilní symbol a do zprávy napsat příjmení a jméno dítěte + třída
 
Jídelna:
Bankovní spojení pro platby za stravování
č. ú.: 24 00 72 77 42/2010
variabilní symbol dle přihlášky
 
Družina:
Bankovní spojení při platbě za družinu
č. ú.: 163 257 505/2010
variabilní symbol: 9999
Do poznámky: jméno dítěte
 
Školky:
Provoz:
č. ú.: 163 257 505/2010
variabilní symbol: 909, 618, 616
MŠ Pískovec – 909, MŠ Mistrovická – 618, MŠ nám. Míru – 616
do poznámky: jméno dítěte
Stravné:
č. ú.: 24 00 72 77 42/2010
variabilní symbol: dle přihlášky
 

6. IČ

498 646 53

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Na webu školy v sekci Úřední deska

Na webu školy v sekci Dokumenty

8.2. Rozpočet

Na webu školy v sekci Dokumenty

Příprava rozpočtu tabulka 2024

Příprava rozpočtu na 2024

8.3 Formuláře

Formuláře ZŠ

Formuláře MŠ

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Místo a způsob k získání informací:

 • ústní podání v kanceláři školy;
 • telefonicky na telefonu – 487 767 330;
 • písemně
  náměstí Míru 616
  Kamenický Šenov
  471 14;
 • elektronicky na adresu skola@zsks.cz.

Žádost lze formulovat volně a doručit s uvedením údajů:

 • identifikace žadatele,
 • předmět žádosti,
 • způsob vyzvednutí informace,
 • datum,
 • podpis.

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím říká o lhůtách a termínech

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odst. l) – 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odst. 5, písm. b) – 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odst.5, písm. c) – 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli – § 14 odst. 5, písm. d) – 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů – § 14 odst. 7) – 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání – § 16 odst. 3) – 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele – § 14 odst. 5, písm. a) – 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací – § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí – § 16 odst. 1) – 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) – od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  • jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  • jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  • ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  • by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  • probíhajícím trestním řízení,
  • rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  • plnění úkolů zpravodajských služeb
  • přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  • činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“) , je-li v držení
  • provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  • škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  • knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  • Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  • kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů

vše ve znění pozdějších zákonů

Vyhláška č. 48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb.Vyhláška o školním stravování

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://www.zakonyprolidi.cz/

12. Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org., a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné zprávy

14. Úhrady za poskytování informací

14.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

15. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org. žádné licenční smlouvy neposkytuje.

16.2. Výhradní licence

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org. žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2022/23

Výroční zpráva 2021/22

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org.

2. Důvod a způsob založení

Základní a mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle §3 zákona č. 561/2004 Sb. Ve znění
pozdějších úprav. Může nabízet vzdělávání na I. a II. stupni, stravování dle § 119 a zájmové
vzdělávání ve školní družině dle § 119. Škola zřizuje přípravnou třídu dle § 47 odst. 1 a § 48
zákona č. 561/2004. na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje.
Naše škola pracuje jako úplná základní škola s 1. až 9. ročníkem, mateřskou školou, školní
družinou a školní jídelnou. Zaujímáme postavení samostatného právního subjektu
(příspěvková organizace) zřízeného Městem Kamenický Šenov k 29. 10. 2002. V souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění naše škola poskytuje žákům splnění povinné školní
docházky a získání základního vzdělání. Naši školu naleznete v centru Kamenického Šenova.

Zřizovatel

Město Kamenický Šenov
Osvobození 470
471 14 Kamenický Šenov

IČO: 00260622

T: 487 712 011

E: podatelna@kamenicky-senov.cz

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org.
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov
471 14

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org.
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov
471 14

4.3. Úřední hodiny

pondělí: 8:00 – 10:00
středa: 8:00 – 10:00

4.4. Telefonní čísla

Základní škola: +420 487 767 330
Mateřská škola Pískovec: +420 487 767 465
Mateřská škola Mistrovická: +420 487 767 400
Mateřská škola náměstí Míru: +420 487 868 966

4.5 Adresa internetové stránky

https://zsks.cz

4.6 Emailová adresa školy

skola@zsks.cz

4.7. ID datové schránky

z6jmcyc

5. Případné platby lze poukázat na účet:

Škola
 163257505 / 2010
pro každou platbu je potřeba přiřadit správný variabilní symbol a do zprávy napsat příjmení a jméno dítěte + třída
 
Jídelna:
Bankovní spojení pro platby za stravování
č. ú.: 24 00 72 77 42/2010
variabilní symbol dle přihlášky
 
Družina:
Bankovní spojení při platbě za družinu
č. ú.: 163 257 505/2010
variabilní symbol: 9999
Do poznámky: jméno dítěte
 
Školky:
Provoz:
č. ú.: 163 257 505/2010
variabilní symbol: 909, 618, 616
MŠ Pískovec – 909, MŠ Mistrovická – 618, MŠ nám. Míru – 616
do poznámky: jméno dítěte
Stravné:
č. ú.: 24 00 72 77 42/2010
variabilní symbol: dle přihlášky
 

6. IČ

498 646 53

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Na webu školy v sekci Úřední deska

Na webu školy v sekci Dokumenty

8.2. Rozpočet

Na webu školy v sekci Dokumenty

Příprava rozpočtu tabulka 2024

Příprava rozpočtu na 2024

8.3 Formuláře

Formuláře ZŠ

Formuláře MŠ

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Místo a způsob k získání informací:

 • ústní podání v kanceláři školy;
 • telefonicky na telefonu – 487 767 330;
 • písemně
  náměstí Míru 616
  Kamenický Šenov
  471 14;
 • elektronicky na adresu skola@zsks.cz.

Žádost lze formulovat volně a doručit s uvedením údajů:

 • identifikace žadatele,
 • předmět žádosti,
 • způsob vyzvednutí informace,
 • datum,
 • podpis.

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím říká o lhůtách a termínech

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odst. l) – 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odst. 5, písm. b) – 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odst.5, písm. c) – 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli – § 14 odst. 5, písm. d) – 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů – § 14 odst. 7) – 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání – § 16 odst. 3) – 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele – § 14 odst. 5, písm. a) – 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací – § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí – § 16 odst. 1) – 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) – od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  • jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  • jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  • ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  • by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  • probíhajícím trestním řízení,
  • rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  • plnění úkolů zpravodajských služeb
  • přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  • činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“) , je-li v držení
  • provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  • škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  • knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  • Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  • kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů

vše ve znění pozdějších zákonů

Vyhláška č. 48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb.Vyhláška o školním stravování

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://www.zakonyprolidi.cz/

12. Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org., a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné zprávy

14. Úhrady za poskytování informací

14.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

15. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org. žádné licenční smlouvy neposkytuje.

16.2. Výhradní licence

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org. žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2022/23

Výroční zpráva 2021/22