Domů 9 Družina

Družina

Hlavním posláním školní družiny (dále jen ŠD) je zabezpečit a umožnit žákům výchovu zájmovou, rekreační a odpočinkovou po ukončení školní výuky.

Provoz ŠD se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., „o zájmovém vzdělání“ a Vnitřním řádem školní družiny.

Školní družina plní výchovně vzdělávací funkce před vyučováním i po vyučování, posiluje v dětech kladné povahové vlastnosti, dbá na dodržování základních hygienických návyků, ochrany životního prostředí. Je zaměřena na aktivní i rekreační využití volného času. 

Provozní doba: 

Ranní provoz od 5:30 do 7:40 (8:45)
Odpolední provoz od 11:40 do 16:00

Ve školním roce 2023/24 budou v provozu 4 oddělení:
1. oddělení – Eva Šterclová (sterclova@zsks.cz)
2. oddělení – Jana Špániková (spanikova@zsks.cz)
3. oddělení – Vlasta Bezděková, Lenka Šturcová (sturcova@zsks.cz)
4. oddělení – Tereza Králová (kralova@zsks.cz)

Maximální počet žáků v oddělení je 30. Děti budou do oddělení rozděleny na základě vybraných přihlášek. 

Do družiny jsou přijímány děti z 1. – 3. tříd a přípravné třídy. Rozhodujícím kritériem přijetí je věk (vzestupně). O přijetí rozhoduje ředitel školy.

Přihlášku je možné odevzdat vedoucí vychovatelce nebo na sekretariátu školy. Bez podané přihlášky není možné družinu navštěvovat, proto prosím, odevzdejte přihlášku včas.

Vedoucí vychovatelka: Vlasta Bezděková (bezdekova@zsks.cz, mob.488 881 620)

– ve spolupráci se zástupkyní ředitele pro 1.st. řídí a koordinuje chod družiny, provádí kontrolní činnost (dokumentace družiny, plnění ŠVP, zajištění BOZ,…), evidenční činnost, zajišťuje ve spolupráci se ZŘŠ pro 1.st. suplování v družině, přípravu rozvrhů. V organizační struktuře je podřízena zástupkyni ředitele pro 1. st., se kterou úzce spolupracuje.

Přihlášky do družiny můžete podávat od 28. srpna.

Vedoucí vychovatelka, paní Bezděková, bude k dispozici v družině od 28. 8. – 30. 8. v čase 9:00 – 12:00,

paní sekretářka Mrázková v kanceláři školy od 28. 8. – 1. 9.v čase 9:00 – 12:00.

Poplatek za ŠD činí 200 Kč měsíčně, je splatný pololetně, tj. 1000 Kč do konce září za 1. pololetí a 1000 Kč do konce ledna za 2. pololetí, na účet školy č. 163257505/2010, VS 9999.

Do zprávy pro příjemce rodiče napíšou jméno dítěte a třídu. 

Výjimečně lze platit hotově ve školní pokladně u sekretářky školy.

Výši úplaty může ředitel školy snížit nebo od úplaty osvobodit (§11), je nutné vyplnit žádost a včetně povinných příloh, podat k rukám ředitele školy.

Dokumenty

Přihláška do družiny

Bankovní spojení při platbě za družinu

č. ú.: 163 257 505/2010

variabilní symbol: 9999

Do poznámky: jméno dítěte

Vnitřní řád družiny

ŠVP družiny