Domů 9 Základní škola 9 Whistleblowing

Whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je umožněno oznamovatelům podat oznámení o svém důvodném podezření na jednání (včetněprotiprávních skutků či neetického chování), které by mohlo být v rozporu s obecnýmiprávními předpisy či závaznými interními normami naší organizace. Zavazujeme se poskytnout oznamovateli ochranu před negativními důsledky vyjma případů, že podání nebylo učiněno v dobré víře, či bylo použito vědomě nepravdivých či zavádějících informací nebo došlo k zapojení samotného oznamovatele do nezákonného či neetického jednání. Význam přijímání a řešení oznámení spočívá v zabránění nežádoucímu chování, škodám na zdraví, životním prostředí, zpronevěře veřejných financí apod., a také nastavení etického prostředí v organizaci.

Whistleblowing – podrobné informace