Výchovné poradenství

Výchovný poradce pro 1. st. je Mgr. Ivana Novotná

Výchovná poradkyně pro 2. st. je Mgr. Bc. Věra Kreuzová

Oblast výchovného poradenství:

 • spolupráce s pedagogy na identifikaci dětí s potřebou pedagogické podpory
 • podávání návrhů na vyšetření v PPP, SPC, popř. SVP
 • vedení databáze a dokumentace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická podpora pro pedagogy při vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů
 • komunikace se školskými poradenskými pracovišti (PPP, SPC…)
 • zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a koordinace následné péče
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • organizace schůzek se zákonnými zástupci žáků nejen poradensky vedených
 • spolupráce s metodikem prevence při předcházení a řešení sociálně patologických jevů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • poskytnutí krizové intervence žákům, popř. pedagogům při řešení konfliktních situací
 • spolupráce s orgány péče o dítě, kurátory, policií a dalšími organizacemi, např. Rodinou v centru apod.

Má vaše dítě výukové problémy? Má problémy s chováním? Jak byste měli postupovat?

JAK BYSTE MĚLI POSTUPOVAT (ZZ )

Zajímavé odkazy:

Pedagogická poradna Česká Lípa

Středisko výchovné péče Česká Lípa

Středisko výchovné péče Čáp Liberec

Rodina v centru, Nový Bor

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Mojra – Psychologická poradna online